[Skip Main Navigation]
Üdvözöljük a Koli.hu portálon

RENDSZERES SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ
Póteljárás 2020/2021. tanév 2. félév


A kitöltési útmutató első felében a 2020/2021. tanév 2. félévére szóló póteljárással kapcsolatos lényeges információkat soroljuk el. A második felében található a pályázók szociális helyzetének igazolásához szükséges, a pályázathoz csatolandó igazolások felsorolása.

Érvényes pályázatot nyújthatnak be:

 • - akik erre a tanévre szóló rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot sem a júniusi, sem az augusztusi benyújtáskor nem adtak le,
 • - akik a fenti eljárásban ugyan pályáztak, de OLYAN változás állt be a szociális helyzetükben, amelynek a következtében valamely, a júniusi vagy augusztusi eljárás során még meg nem állapított új vagy magasabb kiemeltösztöndíj-kategóriába kerülnek.
 • - akik a fenti eljárásban ugyan pályáztak, de OLYAN változás állt be a szociális helyzetükben, amelynek a révén valamely, eltartójuk jövedelmi helyzete az új típusú koronavírus járvány következtében jelentősen romlott.

Nem lesz érvényes a pályázata annak, aki:

 • - erre a tanévre a júniusi vagy az augusztusi benyújtáskor már adott le rendszeres szociális ösztöndíj pályázatot ÉS időközben sem került új, a júniusi vagy augusztusi eljárás során még meg nem állapított kiemeltösztöndíj-kategóriába, valamint egyik eltartójának a jövedelmi helyzete sem romlott

Tehát: Mindazoknak, akik a tanév 1. félévre elnyerték a rendszeres szociális ösztöndíjat, nem szükséges (és alapesetben nem is lehet) újrapályázni. Kivéve, ha az időközben bekövetkezett változások miatt besorolhatóvá válnak valamely új vagy magasabb kiemeltösztöndíj-kategóriába, illetve ha a járványügyi helyzetből fakadó jövedelmi helyzet jelentős romlására kíván hivatkozni. (Pl., ha a pályázó elérte az 1. félévre meghatározott 54 pontos ponthatárt és 9000 Ft-os havi ösztöndíja volt az 1. félévben, de időközben az önkormányzat gyermekvédelmi kedvezményt állapított meg számára és így 17000 Ft-os ösztöndíjra lenne jogosult. Vagy pl., ha a gyermekvédelmi kedvezmény, vagyis a hátrányos helyzetű kategória megállapítása és a ponthatár átlépése nyomán eddig 17000 Ft-ot kapott havonta, időközben azonban született egy gyermeke és ezzel a családfenntartó kategóriába került, vagyis 33500 Ft-ra lesz jogosult.) Ilyen esetekben célszerű újra pályázni.

Segítségképpen: az alábbi kiemeltösztöndíj-kategóriák léteznek:

1. havi 33500 Ft-os ösztöndíjat eredményez a ponthatár átlépése és az alábbi kategóriák valamelyikének szabályzat szerinti igazolása:

 • a) fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
 • b) halmozottan hátrányos helyzetű (a jegyző védelembe vette, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította ÉS kiskorúsága alatt felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen), vagy akit tartós nevelésbe vettek,
 • c) családfenntartó (saját gyermeke van), vagy
 • d) nagycsaládos (legalább két eltartott testvére van), vagy
 • e) árva.

2. havi 17000 Ft-os ösztöndíjat eredményez a ponthatár átlépése és az alábbi kategóriák valamelyikének szabályzat szerinti igazolása:

 • a) hátrányos helyzetű (a jegyző védelembe vette, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította), vagy
 • b) gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
 • c) félárva.

A PÁLYÁZATOT EZEN HONLAP ONLINE JELENTKEZÉSI LAP MENÜPONTJÁBA BELÉPVE LEHET KITÖLTENI.

Az űrlap véglegesítését követően a rendszerből letölthető a kérvény pdf-fájlként, amelyet ki kell nyomtatni, a szükséges igazolásokat csatolva postai úton beküldeni a megadott címre.

A kérvényeket és az igazolásokat a pályázónak postai úton kell eljuttatnia a bizottsághoz 2021. február 12-i beérkezési határidővel. Az eljárásért nem kell eljárási díjat fizetni.

Postacímünk: 4010 Debrecen, Postafiók 77.

A borítékra írják rá:
„DE Hallgatói Önkormányzat, Rendszeres szociális ösztöndíj - Póteljárás”

FIGYELEM! A BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2021. FEBRUÁR 12. (PÉNTEK)

Az ezt követően beérkezett pályázatokat érdemi vizsgálat nélkül elutasítjuk. A pályázatok személyes leadására a Kossuth III-as Kollégium 3018-as irodájában is lehetőség van, ügyfélfogadási időben, de a járványügyi helyzetre való tekintettel a kérelmeket elsősorban postai úton várjuk.

Szintén bírálat nélkül elutasításra kerül a kérelem, amennyiben a pályázó a megfelelő helyen aláírásával nem hitelesíti!

A leadási pontokon kívül az érdeklődők az alábbi időpontokban bővebb felvilágosítást kérhetnek az 52/512-920-as számon, vagy az 52/512-900 szám 22240-es mellékén. Hétfőtől Csütörtökig 9-15 óra; Péntek 9-13 óra között

Nagyon fontos! Kérjük a pályázókat, hogy a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszerben megtalálható személyi adataikat ellenőrizzék, szükség esetén azokat javíttassák az illetékes kari tanulmányi osztállyal vagy az annak feladatait ellátó más egyetemi szervezettel.

Bármely ösztöndíj utalásának technikai feltétele, hogy a Neptun-rendszerben a hallgató bankszámlaszáma, magyarországi adóazonosító jele és állandó lakcíme (helyesen) fel legyen tüntetve.

A pályázatokat 2021. március 1-ig elbíráljuk. A határozatokat ezt követően tesszük közzé ezen honlap Elbírált szociálisösztöndíj-pályázat eredménye menüpontjában.

A kérelmet szociális rászorultság alapján bíráljuk el (eltartók és eltartottak aránya a családban, egy főre eső éves bruttó jövedelem, a lakóhelynek a kollégium helyétől - Debrecen, Hajdúböszörmény, Nyíregyháza - autóstérképen mért távolsága, a kérelmező vagy családtagjának súlyos betegsége), amelyet - a távolság kivételével - hitelt érdemlő módon igazolni kell. Az igazolások benyújtása önkéntes, de aki nem adja be, annak az alacsony jövedelemre, illetve egyéb hátrányt okozó körülményekre való hivatkozását figyelmen kívül hagyjuk. Nem magyar nyelvű igazolások csatolása esetén fordítást kell mellékelni róluk. (Nem kell hivatalos fordításnak lennie, elfogadható az is, ha azt a pályázó maga végzi el.) Nem Magyarországon élő eltartók, családtagok esetén a pályázó szociális rászorultságának igazolására (pl. eltartó munkanélkülisége, nyugdíja, jövedelme) az alább felsorolt, magyarországi igazolásoknak értelemszerűen megfelelő dokumentumokat kell benyújtani.

Ha az egy főre eső éves bruttó jövedelem eléri vagy meghaladja a 2019. évi havi minimálbér (149.000 Ft) 24 szeresét, - ez 3.576.000 Ft - akkor a jövedelemre nem jár pont!

Amennyiben a család alacsony jövedelmét a pályázó igazolja megfelelően, akkor a jövedelemre nem kap pontot. Viszont ha a kérvény utolsó oldalán lévő táblázatot kitölti és a benne szereplő, családszerkezetre vonatkozó adatokat az alábbiak szerint igazolja, akkor a családszerkezetre az állandó lakóhely képzési helytől való távolságára járó pontokat a jövedelemigazolások hiányában is megkapja.

A szociális rászorultság bizonyítására elfogadjuk az alábbi igazolásokat:

ALACSONY JÖVEDELEMRE való hivatkozás esetén, ha AZ ELTARTÓ:

- aktív kereső: a területileg illetékes NAV igazgatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, korábban APEH) jövedelemigazolása a 2019. évi személyi jövedelemről, ennek hiányában a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2019. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be, vagy nyilatkozatban nem kérte a munkáltatói adó-megállapítást. Ezeket az igazolásokat eredetiben kérjük benyújtani.

- mezőgazdasági őstermelő (amennyiben kizárólag az őstermelési tevékenységgel foglalkozik): a NAV igazgatóság igazolása a 2019. évi személyi jövedelemről, ennek hiányában a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2019. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be, vagy nyilatkozatban nem kérte a munkáltatói adó-megállapítást. Továbbá az előző évi őstermelői igazolvány és értékesítési betétlap fénymásolata az őstermelő saját kezű aláírásával hitelesítve;

- nyugdíj mellett más jövedelemmel nem rendelkező nyugdíjas (öregségi nyugdíjas, rehabilitációs járadékos, rendszeres szociális járadékos, stb.): a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalos igazolása a havi nyugdíj várható összegének éves (2021) megállapításáról; vagy a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi nyugdíjszelvény, a nyugdíj bankszámlára történő utalásakor a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi bankszámlakivonat együttes fénymásolata az eltartó saját kezű aláírásával hitelesítve. Mindezek mellett a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2019. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki (ún. megtagadó határozat), mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be. A nyugdíjas eltartó jövedelemének kiszámításához a nyugdíjösszegről szóló igazolások és a NAV-határozat benyújtása (utóbbi eredetiben!) egyaránt szükséges!

- nyugdíjazása folyamatban van: a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv igazolása a nyugdíj várható összegéről, továbbá a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról, hogy a 2019. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be;

- nyugdíj mellett más (munka-, vállalkozói stb.) jövedelemmel rendelkező nyugdíjas: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hivatalos igazolása a havi nyugdíj várható összegének éves (2021) megállapításáról; vagy a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi nyugdíjszelvény, a nyugdíj bankszámlára történő utalásakor a nyugdíjas igazolvány és az utolsó havi bankszámlakivonat együttes fénymásolata az eltartó saját kezű aláírásával hitelesítve; mindezek mellett az aktív keresőtől kért igazolások. A nyugdíjas eltartó jövedelemének kiszámításához a nyugdíjösszegről szóló igazolások és a NAV jövedelemigazolás benyújtása (utóbbi eredetiben!) egyaránt szükséges.

- munkanélküli: ha járadékos: a munkaügyi központ három hónapnál nem régebbi igazolása a 2020. évben folyósított munkanélküli járadék (havi vagy napi) összegére vonatkozóan. Ha nem részesül járadékban: a munkaügyi központ három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy az eltartó regisztrált munkanélküli a hallgató kollégiumi és vagy ösztöndíjpályázata leadásának időpontjában és onnan nem kap ellátást, továbbá az illetékes járási hivatal/önkormányzat ugyancsak három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy ugyanezen időpontban részesül-e vagy sem jövedelempótló támogatásban.

- közfoglalkoztatott: a pályázáskor érvényben lévő Közfoglalkoztatási munkaszerződés fénymásolata, melyből egyértelműen kiderül a közfoglalkoztatottság kezdete, -vége illetve a havi bruttó bére és/vagy önkormányzati igazolás a közfoglalkoztatási munkaviszony fennállásáról (pl. 3 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás)

- huzamosabb ideig táppénzen van: a területileg illetékes NAV igazgatóság jövedelemigazolása a 2019. évi személyi jövedelemről és a kezelőorvos igazolása a keresőképtelenség (várható) időtartamáról;

- gyermekgondozási segélyt, ápolási segélyt kap: a folyósító szerv (államkincstár, önkormányzat) igazolása arról, hogy az említett juttatást a hallgató pályázata benyújtásának időpontjában is folyósítják az eltartó részére (tehát nem arról, hogy valamikor, korábban a jogosultságot megállapították!);

- háztartásbeli: a lakóhely szerint illetékes önkormányzat igazolása, amely egyértelműen tartalmazza az eltartó háztartásbeli státuszát. Ennek hiányában a területileg illetékes NAV igazgatóság határozata arról (eredetiben), hogy a 2019. évről kért jövedelemigazolást nem adhatja ki, mert az adózó SZJA bevallást nem nyújtott be, továbbá a területileg illetékes munkaügyi központ három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy az eltartót nem tartják nyilván regisztrált munkanélküliként, továbbá a lakóhely szerint illetékes önkormányzat ugyancsak három hónapnál nem régebbi igazolása arról, hogy az eltartó részére semmilyen ellátást nem biztosítanak a pályázat benyújtásának időpontjában. Ettől a három szervtől a megjelölt igazolások együttes benyújtása szükséges.

Azon pályázók, akik a járványügyi helyzetből fakadóan valamely eltartójuk (vagy önfenntartók esetében, saját jövedelmük) jövedelmi helyzetében bekövetkezett jelentős csökkenésre kívánnak hivatkozni, a következő igazolásokat kell benyújtsák erre vonatkozóan:
-Az előző bekezdésben részletezett eltartók jövedelmi helyzetére vonatkozó igazolások mellett, 3 hónapnál nem régebbi, munkáltatói igazolást kérünk arra vonatkozóan, hogyan változott a munkavállaló bruttó bére.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy azon jövedelemre vonatkozó igazolások, különösen a NAV által kiállított eredeti jövedelemigazolás esetében, amennyiben a beérkezési határidőig nem kapnák kézhez és azt nem tudják mellékelni a pályázatukhoz, úgy az annak kikérését igazoló hiteles dokumentumot csatolják. (pl.: NAV jövedelemigazolás esetében elfogadjuk a Jegyzőkönyvet vagy az ügyfélkapuról letölthető Elfogadó nyugtát.) Ebben az esetben arra kérünk mindenkit, hogy amint megkapják az eredeti dokumentumot, juttassák el központi irodánk címére személyesen vagy postai úton. Amennyiben a pályázatban található dokumentum egyértelműen és hitelt érdemlően igazolja, hogy a kikérés időben megtörtént, a jövedelemigazolás utólagos elfogadására és pontszámaik újraszámítására lehetőséget biztosítunk. Minden más esetben már csak másodfokon, külön méltányossági kérelem kíséretében lehet benyújtani a hiányzó dokumentumokat!

ELTARTOTT TESTVÉR esetén:

- 16 éves kor alatt: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata a szülő saját kezű aláírásával hitelesítve;

- 16 éves kor felett: a testvér születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata mellett a testvér három hónapnál nem régebbi iskolalátogatási, hallgatói jogviszony igazolása nappali tagozatos tanulmányok folytatásáról (államilag támogatott vagy költségtérítéses képzésben) a pályázat benyújtásának időpontjában, a 2020/2021-as tanév 1. félévére vonatkozólag. Ha a jelentkező és testvéreinek vezetékneve és/vagy az anyakönyvi kivonatban szereplő szülők nevei nem egyeznek meg, indokolni és igazolni kell (pl. hatályos gyámhivatali határozattal vagy lakcímnyilvántartói igazolással), hogy miért tartoznak egy háztartáshoz. A szociális rászorultság szempontjából nem vehető figyelembe a nem nappali tagozatos, és/vagy nem aktív tanulói/hallgatói jogviszonyban lévő vagy munkanélküli testvér.

ELVÁLT SZÜLŐK esetén: a házassági bontóper(ek)ben hozott bírósági határozat(ok) rendelkező részének másolata(i), ide értve a gyermekelhelyezésre vonatkozó rendelkező részt vagy megegyezést is.

ELVÁLT SZÜLŐK ÚJ HÁZASSÁGA, ÉLETTÁRSI KAPCSOLATA esetén: ekkor az új házastárs/élettárs is eltartónak minősül. Ebben az esetben az előző házasság(ok) bontópere(i)ben hozott bírósági határozat rendelkező részének másolata, továbbá az új házasságról kiállított házassági anyakönyvi kivonat másolata szükséges.

ELHUNYT SZÜLŐ esetén: halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata.

HA A SZÜLŐK KÜLÖN ÉLNEK, VAGY HA NEM A SZÜLŐ AZ ELTARTÓ: három hónapnál nem régebbi okmányirodai lakcímnyilvántartói igazolás arról, hogy a pályázó által megjelölt lakcímen ki lakik, kik laknak. Ha a szülők nem váltak el, de különélnek, az a szülő minősül eltartónak, amelyikkel a pályázó közös háztartásban él. Ha ilyen módon a családszerkezet nem igazolható, akkor környezettanulmányt kell igényelni.

A környezettanulmány kiállítását a KFSZB kérheti az illetékes önkormányzattól, vagy családsegítő szolgálattól. Amennyiben a pályázathoz környezettanulmány felvételére van szükség, kérjük, hogy a folyamat elindítása érdekében vegyék fel a kapcsolatot a szociális referensekkel. (Kossuth III-as Kollégium 3018-as iroda, tel: 52-512-920)

Figyelem! Ha a pályázó bejelentett lakcíme eltér szülei lakcímétől („öneltartó”), a családszerkezetre adható pontszám megegyezik az élő szülők és testvérek száma és kereseti besorolása szerint a táblázat alapján adható pontszámmal. Ettől eltérni csak a KFSZB egyedi döntése értelmében, környezettanulmány alapján lehet. Ha a pályázó és eltartóinak bejelentett lakcíme megegyezik a pályázó nagyszülőjének bejelentett lakcímével, a nagyszülőt – kizárólag abban az esetben, ha bármilyen jogviszonyból származó jövedelme igazolásra kerül – eltartottként kell számítani, ugyanakkor az egy főre jutó éves bruttó jövedelem megállapításakor a jövedelmét (mint eltartóét) kell figyelembe venni.

HÁZASTÁRS esetén: házassági anyakönyvi kivonat fénymásolata, továbbá

- ha a házastárs az eltartó (nappali tagozatos PhD hallgató, nem nappali tagozatos tanuló, hallgató, munkaviszonyban van vagy munkanélküli): az "Alacsony jövedelemre való hivatkozás esetén" bekezdésekben említett igazolások;

- ha nem a házastárs az eltartó (nappali tagozatos egyetemi vagy főiskolai hallgató): ekkor a szülők minősülnek eltartónak a jelentkezőre és a jelentkező gyermekére nézve is, ebben az esetben a házastárs iskolalátogatási igazolását és az eltartók fentebb felsorolt igazolásait kell benyújtani.

SAJÁT GYERMEK ESETÉN: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata.

ELTARTÓ, TESTVÉR VAGY A HALLGATÓ SAJÁT BETEGSÉGE esetén: kórházi zárójelentés, szakorvosi igazolás vagy ambuláns lap fénymásolata az eltartó, illetve a pályázó saját kezű aláírásával hitelesítve. Ha az igazolás egy évnél régebbi, akkor a zárójelentés fénymásolata aláírással hitelesítve és orvosi igazolás a betegség fennállásáról a pályázat benyújtásának időpontjában. Ha a zárójelentés rosszul olvasható vagy latin nyelvű, akkor olvasható, magyar nyelvű megjegyzéssel kell kiegészíteni.

HÁTRÁNYOS HELYZET ESETÉN:

 • - ha a pályázót a jegyző védelembe vette: az állandó lakóhely szerint illetékes jegyző határozatának fénymásolata vagy a jegyző által kiállított igazolás
 • - ha a pályázó rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül: az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének döntése alapján kiállított határozat vagy igazolás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről
 • - ha a pályázó állami gondozott, illetve gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg: a területileg illetékes szociális és gyámhivatal (a kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat ellátó szerve) határozatának fénymásolata, illetve az általa erre vonatkozóan kiállított igazolás.

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET ESETÉN: a hátrányos helyzet esetén szükséges igazolások, továbbá

 • - amennyiben a törvényes felügyeletet ellátó szülő(k) a pályázó tankötelezetté válásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányai(ka)t fejezte(k) be sikeresen: a szülő(k), eltartó(k) törvényes nyilatkozata, amelyet két tanú jelenlétében, büntetőjogi felelősség tudatában tett(ek);
 • - ha a pályázót nevelésbe vették: a területileg illetékes szociális és gyámhivatal (a kormányhivatal gyermekvédelmi és gyámügyi feladatokat ellátó szerve) által kiállított igazolás

FOGYATÉKOSSÁG ESETÉN:

 • 1.) a közoktatási tanulmányok során fennálló fogyatékosság esetén: amennyiben a jelentkező fogyatékossága már a közoktatási tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, abban az esetben a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott bizottság jogosult a szakvélemény kiállítására.
  • érzékszervi fogyatékosság esetén:
  • - hallássérült - Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Megyei (fővárosi) Pedagógiai Szakszolgálat
  • - látássérült - Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Megyei (fővárosi) Pedagógiai Szakszolgálat
  • testi fogyatékosság esetén:
  • - mozgássérült - Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Megyei (fővárosi) Pedagógiai Szakszolgálat
  • beszédfogyatékosság esetén: - Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Megyei (fővárosi) Pedagógiai Szakszolgálat, ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat
  • autizmus esetén:
  • - fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok, vagy
  • - Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport, vagy
  • - Vadaskert Kórház és Szakambulancia, vagy
  • - Budapesti Korai Fejlesztő Központ, vagy
  • - Megyei (fővárosi) Pedagógiai Szakszolgálat
  • megismerés- és viselkedés-fejlődési rendellenesség esetén: a fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok, Megyei (fővárosi) Pedagógiai Szakszolgálat
 • 2.) a közoktatási tanulmányok alatt nem diagnosztizált, illetve azt követően keletkezett fogyatékosság esetén: Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet / ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat / Megyei (fővárosi) Pedagógiai Szakszolgálat által kiállított igazolás. A beszédfogyatékosság, hallássérültség, látássérültség, mozgássérültség utólagosan akkor tekinthető fogyatékosságnak, ha valamilyen rendkívüli baleset vagy betegség következtében történt.

Fogyatékosság igazolása esetén az a szakértői vélemény fogadható el, amelyben ismertetik az előzményeket, a vizsgálati eredményeket, BNO kóddal jelölik a fogyatékosság típusát és fokát. Az összegzésben szövegesen leírják a fogyatékosság megállapítását, típusának és fokának megnevezésével. Szerepeltetni kell továbbá a pályázó személyes adatait (születési név, születési hely, születési dátum, anyja születési neve, állandó lakóhely), a kiállító Szakértői bizottság adatait (megnevezés, cím), valamint a bizottság képviselőjének aláírásával és bélyegzővel kell ellátni. A középiskolai tanulmányok során fennálló fogyatékosság igazolható azzal is, ha a jelentkező rendelkezik a középiskola határozatával, amely bizonyítja, hogy az érettségi vizsga során kedvezményekben részesült.

KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR JELENTKEZÉSE ESETÉN: a fentiekben felsorolt, Magyarországon kiállított igazolások. Amennyiben a pályázó külföldön kiállított, idegen nyelvű igazolásokat kíván benyújtani, azok csak magyar nyelvű fordítással együtt fogadhatók el.

Figyelmen kívül kell hagyni azokat az igazolásokat, amelyek nem tartoznak a felsorolt elfogadható igazolások közé. Ezekben az esetekben a szociális rászorultságnak a nem megfelelő dokumentummal igazolt részét (pl. egy főre eső éves bruttó jövedelem) nem lehet értékelni, arra a pontrészre a pályázó 0 pontot kap. A szociális rászorultság ellenőrzésére a kollégiumi bizottságok és a kari hallgatói juttatási bizottságok kérhetik a fénymásolatban beadott igazolások eredetijének bemutatását.

FIGYELEM! Ha a családban a felsorolt igazolásokkal nem egyértelműen vagy nehezen dokumentálható, súlyos szociális helyzet áll fenn (más az eltartó, rossz családi viszonyok stb.) javasoljuk a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat, vagy családsegítő szolgálat által készített, szociális helyzetre vonatkozó környezettanulmány benyújtását, mivel az eljárás során azt is figyelembe lehet venni. Öneltartó szociális helyzet esetében kizárólag a környezettanulmány az elfogadható igazolás.

FONTOS! Szociális juttatásra azok a hallgatók jogosultak, akik nappali tagozatos, államilag támogatott képzési formában vesznek részt, vagy tanulmányaikat államilag támogatott képzési formában kezdték meg, és az adott szakon, szakképzésben a megkezdett félévek száma alapján a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 47.§-a alapján meghatározott támogatási idő figyelembevételével jogosultak lennének állami ösztöndíjas képzésben való részvételre.

Valótlan adatok közlése és a kérvény aláírás nélkül történő benyújtása a kérelem végleges elutasítását vonja maga után.

Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság

Legfrissebb hírek

koli.unideb.hu © 2006-2017 DE Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.