[Skip Main Navigation]
Üdvözöljük a Koli.hu portálon

Kollégiumi ellátás és rendszeres szociális ösztöndíj igénylése
a 2018/2019. tanévben elsőéves hallgatók számáraTájékoztatás a személyes adatoknak az Európa Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es rendeletével összhangban történő kezeléséről és védelméről

 

A kollégiumi, diákotthoni felvételi és/vagy rendszeres szociális ösztöndíj eljárása során pályázókat tájékoztatjuk, hogy a benyújtott kérelmen és az ahhoz mellékelt dokumentumokon szereplő személyes adatokat a hatályos jogszabályok alapján és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es rendelete értelmében kezeljük.

Az önként megadott személyes adatokhoz a kérelmek beszedésében, kiértékelésében és az adatok feldolgozásában közreműködő, alábbiakban felsorolt adatkezelők, a Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (KFSZB) által megbízott kérvényszedők és pontozók, a Kollégiumi Igazgatóság részéről kijelölt személyek, valamint a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjának (HKSZK) igazgatója férhet hozzá. A személyes adatokat tartalmazó kérelmek tárolása zárt helyiségben történik, feldolgozásukra írásban és elektronikus úton a jogszerűség, a tisztességes eljárás és az átláthatóság elveinek betartásával kerül sor.

A pályázatokhoz kért személyes adatok körét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. mellékletének I/B. és II/C. pontja; a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 21. §-ának (1)-(4) bekezdése és a rendelet 21.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a Szenátus által jóváhagyott Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat határozza meg.

A kollégiumi, diákotthoni felvételi, valamint a rendszeres szociális ösztöndíj eljárást a felsőoktatási törvény (2011. évi CCIV. tv.) 12.§. (5) bekezdése alapján működő egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (KFSZB) folytatja le a 85/B. és 85/C. §-ban, valamint az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 12.§-ában, 16.§-ában és 21.§-ában foglaltaknak megfelelően.

Az eljárás során megadott személyes adatokat a fent felsorolt, arra illetékes személyek a 2018/19-es tanév végéig használják fel, s a Debreceni Egyetem Iratkezelési Szabályzata (Irattári Terv 10.32-es pontja) értelmében 10 év múlva a csatolt dokumentumokkal együtt törlik. Minden pályázónak hozzáférési joga van a személyes adataihoz, s a kezelés időtartama alatt azokról másolatot kérhet. Az EU 2016/679-es rendeletében foglaltaknak megfelelően kérhető a személyes adatok helyesbítése, törlése, kezelésének korlátozása és minden érintett tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, s joga van a személyes adatok kezelését illetően a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához.

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Fejesné Dr. Varga Zita. Adatkezelők: Pilishegyi Péter, igazgató (pilishegyi.peter@unideb.hu); Dr. Király Sándor, irodavezető (kiraly.sandor@unideb.hu); Juhász Roland, fogyatékosügyi mentor-koordinátor (juhasz.roland@unidebb.hu); Kassa Zoltán, szociális referens (kassa.zoltan@unideb.hu); Borbás József pedagógiai programvezető (borbas.jozsef@unideb.hu)

 

Adatkezelési tájékoztató
a DE Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság által végzett adatkezelésekről

 

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

DE Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság

Székhely: Debrecen
Posta cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
E-mail cím: kollegium.szoctam@unideb.hu
Telefonszám: 52/512-900/22240; 52/512-920

 

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

A DE Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (továbbiakban: KFSZB) adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:

 • - A személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR).
 • - A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény).
 • - A felsőoktatási törvény egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet.
 • - A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 • - A Debreceni Egyetem Szenátusa által jóváhagyott Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat.

 

3. Az adatkezelő által végzett adatkezelések

3.1. A kollégiumi, diákotthoni felvételi és rendszeres szociális ösztöndíj eljárással összefüggő adatkezelés

3.1.1. Az adatkezelés célja: Kollégiumi, diákotthoni férőhely biztosítása, és/vagy rendszeres szociális ösztöndíj odaítélése

3.1.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 1. A felsőoktatási törvény 3. mellékletének I/B. és II/C. pontjában felsorolt személyes adatok.
 2. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 21. §-ának (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján szükséges személyes és különleges adatok.
 3. a felsőoktatási törvény egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 36.§-ának 21. pontjában és a 63.§-ában foglalt különleges adatok.

3.1.3. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok esetében: GDPR 6. cikk c) pont,
A különleges adatok esetében: GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont.

3.1.4. Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a 2018/19-es tanév végéig használjuk fel és a Debreceni Egyetem Iratkezelési Szabályzat (Irattári terv 10.32-es pontja) alapján 10 évig őrizzük.

3.1.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre:

 • - Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Fejesné Dr. Varga Zita
 • - Pilishegyi Péter, a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjának (HKSZK) igazgatója (pilishegyi.peter@unideb.hu)
 • - Dr. Király Sándor, irodavezető, Szociális Iroda (kiraly.sandor@unideb.hu)
 • - Juhász Roland, fogyatékosügyi mentor-koordinátor (juhasz.roland@unidebb.hu)
 • - Kassa Zoltán, szociális referens (kassa.zoltan@unideb.hu)
 • - A KFSZB által megbízott kérvényszedők és pontozók
 • - Borbás József pedagógiai programvezető (borbas.jozsef@unideb.hu) és a Kollégiumi Igazgatóság részéről kijelölt személyek

 

4. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok

4.1. Tájékoztatáshoz való jog

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön tájékoztatást kérhet a KFSZB által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a KFSZB az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:

 • - milyen személyes adatokat kezelünk Önről;
 • - milyen adatkezelés célokból;
 • - kiknek továbbítjuk a személyes adatokat;
 • - az adatkezelés időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • - az adatkezeléssel összefüggésben Önt megillető jogokról;
 • - a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.

4.2. Másolat kéréséhez való jog

A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet a KFSZB által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a KFSZB az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről kezelünk.

4.3. Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát.

4.4. Törléshez való jog

A 3.4. alpont szerinti adatkezelés esetében a GDPR 17. cikk (1)-(3) bekezdésével összhangban Ön kérheti, hogy töröljük a nyilvánosságra hozott személyes adatokat.

4.5. Korlátozáshoz való jog

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

 • - ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg a KFSZB ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • - az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • - a KFSZB-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • - amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelem esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást.

A KFSZB az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.

4.6. A joggyakorlás közös szabályai

A KFSZB a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén a KFSZB a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A KFSZB fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a KFSZB meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik

 

5. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

Amennyiben az Ön megítélése szerint a KFSZB adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.

 

 

Kedves Hallgatónk!

Elsőként a magunk nevében is szívből gratulálunk sikeres egyetemi felvételéhez. Köszöntjük a Debreceni Egyetemen! Az alábbiakban a kollégiumi férőhely és a rendszeres szociális ösztöndíj igénylésével kapcsolatban kaphat hasznos információkat. Ezen tájékoztató mellett mindenképpen olvassa el azt a felhívást is, amelyet e-mailben küldött ki a Hallgatói Adminisztrációs Központ!

Az egyik legfontosabb információ, bármelyik juttatásra pályázik a következő:

A KÉRVÉNYEK POSTAI BEÉRKEZÉSI HATÁRIDEJE: 2018. augusztus 10.

A határidőn túl beérkezett és aláírás nélküli kérvényeket érdemben nem bíráljuk el!

Nagyon fontos! A kollégiumi és diákotthoni felvételi eljárással egyszerre, azonos kérőlapon lehet a rendszeres szociális ösztöndíjat igényelni, a szükséges igazolásokat egyszer kell benyújtani.

Aki rendszeres szociális ösztöndíjat igényel, függetlenül attól, hogy jelentkezik-e kollégiumba vagy sem, a jelenlegi pályázati kiírásban adja le a kérelmét! Más felsősoktatási intézmények gyakorlatától eltérően szeptemberben nem lesz külön pályázat meghirdetve a rendszeres szociális ösztöndíjat igénylők számára.

Az igénylés menete:

A pályázati lapot ezen honlap Online jelentkezési lap kitöltése menüpontjába a Neptun-azonosító és -jelszó segítségével belépve lehet kitölteni. Amennyiben eddig nem volt a Debreceni Egyetem hallgatója, akkor a felvételi értesítő levélben (sokaknak e-mailben is) kiküldött kód segítségével ezt, a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszer hozzáférését lehetővé tevő azonosítót és jelszót létre kell hozni az http://unideb.hu/register/hu honlapon. Ha ez sikerült, akkor már be tud lépni az említett Online jelentkezési lap kitöltése menüpontba ezen a honlapon. Az elektronikus felület kitöltése és a véglegesítése után az Ön által megadott e-mail címre a KFSZB-től érkezett e-mailben kapja meg a kérvényét pdf-formátumban. (A kérvénykitöltés lezárásakor is megjelenik a generált pdf.) Azt ki kell nyomtatni, alá kell írni, a szükséges igazolásokkal együtt (amelyek körét sok további hasznos információval együtt a Kitöltési útmutató tartalmazza) postai küldeményként el kell juttatni az alábbi címre:

Debreceni Egyetem Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság
4010 Debrecen, Pf.: 77.

A borítékra feltétlenül rá kell írni:
ELSŐÉVES KOLLÉGIUMI FELVÉTELI ÉS SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ

Amennyiben kollégiumba/diákotthonba jelentkezik, a pályázat feltétele továbbá 600 Ft eljárási díj befizetése, amelyet a Neptun Elektronikus Tanulmányi Rendszeren keresztül tehet meg. (Erről a postán megküldött tájékoztatóban olvashat bővebben.) A befizetést a kollégiumi beköltözés előtt ellenőrzik, ezért kérjük, augusztus 25-ig teljesítse az eljárási díj befizetését. Aki nem fizeti be az eljárási díjat, annak kollégiumi felvétele érvénytelenné válik!

Azoknak, akik csak szociális ösztöndíjra pályáznak és kollégiumba/diákotthonba nem jelentkeznek, nem kell eljárási díjat fizetniük.

Amennyiben a 2018/2019-es tanévet megelőzően már a Debreceni Egyetem bejelentkezett hallgatója volt, de szakváltás miatt vagy magasabb képzési szintre (pl. alapképzésről mesterképzésre) történő felvétele miatt az említett tanévet elsőévesként kezdi, csak akkor nyújtson be kollégiumi felvételi és/vagy szociálisösztöndíj-kérelmet, ha a felsőbb évesek számára meghirdetett júniusi eljárásban nem vett részt. Vagy abban az esetben, ha részt vett ebben az eljárásban és önköltséges/költségtérítéses státuszára tekintettel utasítottak el és az új képzését állami ösztöndíjas formában kezdi meg.

A szerb vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű, ún. miniszteri ösztöndíjas, debreceni székhelyű karon tanulmányait megkezdő hallgató (a Zeneművészeti Kar kivételével) kollégiumi jelentkezését csak az ELTE Debreceni Márton Áron Szakkollégiumba adhatja le a szakkollégium által előírt módon (cím: 4027 Debrecen, Egyetem sugárút 13.; tel.: 52/536-722, e-mail: masz@unideb.hu). Figyelem! A szociális ösztöndíjra a miniszteri ösztöndíjas hallgatók is a többi hallgatóval azonos feltételek mellett pályázhatnak, ezért a jelentkezési felületen ki kell tölteniük és minden szükséges igazolással együtt be kell nyújtaniuk a kérelmet augusztus 10-ig, attól függetlenül, hogy a miniszteri ösztöndíjukról addig döntés születik-e vagy sem.

Bármely pályázó nyújt be idegen nyelvű igazolásokat, azokat csak magyar fordításukkal együtt tudjuk elfogadni. Ennek nem kell hivatalos fordításnak lennie.

A fogyatékossággal élő hallgatóknak is minden szükséges igazolással együtt be kell nyújtaniuk a kérelmet, mivel a kollégiumi felvételhez és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez nem elegendő az egyetemi felvételi eljárás során igényelt többletpontok igazolása!

A Debreceni Egyetem minden kollégiumi elhelyzésre jogosult hallgatója képzési szinttől függetlenül az egyetem bármely kollégiumába kérheti felvételét!

Az eljárás eredményét és az elért pontszámot a koli.unideb.hu honlapon tekintheti majd meg. A kollégiumba felvett hallgatók a bentlakási feltételeket szintén erről a honlapról tölthetik majd le, válaszborítékot nem kell mellékelni!

Az igénylőlap és a tájékoztató csak a legfontosabb kitöltési tudnivalókat, illetve a leglényegesebb információkat tartalmazza. A Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzatot, benne a felvételi eljárás teljes leírása megtalálható ezen az oldalon a Szabályzatok menüpontban, valamint a Debreceni Egyetem honlapján: unideb.hu > Az Egyetemről > Ügyintézés > Szabályzatok menüpont alatt. A kérvény összeállításához feltétlenül tanulmányozza át ezen a honlapon a Kitöltési útmutatót és a Hasznos információkat!

Részletesebb tájékoztatás kapható telefonon az (52) 512-920-as számon és az (52) 512-900-as szám 22240-es mellékén. Személyesen a Kossuth Lajos III-as Kollégium 3018-as irodájában lehet érdeklődni munkanapokon 9.00 és 14.00 óra, pénteken 9.00 és 13.30 között. Ajánljuk honlapunk fórumát is.

Sikeres pályázást kíván a

Debreceni Egyetem Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (DE KFSZB)Információk felsőbb éves hallgatók számáraA felsőbb évesek számára meghirdetett kollégiumi felvételi eljárás lezárult, a határozatok és az egyéb dokumentumok a Felsőéves kollégiumi felvételi és szociálisösztöndíj-eljárás eredménye menüpontban érhetőek el.

Kollégiumi férőhely lemondása kollégiumi felvételi és szociális irodához benyújtott nyilatkozat alapján történhet, 2018. augusztus 28-ig.

A lemondó nyilatkozat a baloldali menüben érhető el.

A nyilatkozat leadása történhet személyesen a Kossuth Lajos III. Kollégium 3018-as irodájában (a fenti időpontokban), vagy postai úton. A postai úton történő lemondás esetén a következő címre kell elküldeni a nyilatkozatot: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Kossuth Lajos III. Kollégium, fsz. 3018, KFSZB. A borítékra írják rá: Lemondó nyilatkozat.

Mindazoknak, akik nem kerültek be a kollégiumba, lehetőségük van várólistára jelentkezni. A Hajdúböszörményi Kollégium listájára egész nyáron folyamatosan, a többi kollégium esetében augusztus 21-től lehet feliratkozni, alapvetően SZEMÉLYESEN.

A Kollégiumi Igazgatóság illetékese:

 • Borbás József, Kossuth III-as Kollégium 3019-es iroda
  tel.: (52) 512-900/73015, e-mail: borbas.jozsef@unideb.hu

A várólistára a kollegiumok.tek.unideb.hu oldalon kitöltött jelentkezési lap kitöltésével lehet. Az e-mailben kapott kérvényt ki kell nyomtatni, saját kezűleg alá kell írni és el kell juttatni a Kollégiumi Igazgatóság illetékesének.

Kollégiumok közötti csere ügyében augusztus 24-ig a szociális referenseket kell keresni, előzetesen egyeztetett időpontban. Elérhetőségük: kollegium.szoctam@unideb.hu. A csere adminisztrálása során MINDKÉT (valamennyi) félnek vagy hivatalos meghatalmazottjának személyesen jelen kell lennie.

DE KFSZB

Legfrissebb hírek

koli.unideb.hu © 2006-2017 DE Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.