[Skip Main Navigation]
Üdvözöljük a Koli.hu portálon

KOLLÉGIUMI, DIÁKOTTHONI FELVÉTELI ÉS SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉS
a 2018/2019. tanévre

 

Tájékoztatás a személyes adatoknak az Európa Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es rendeletével összhangban történő kezeléséről és védelméről

 

A kollégiumi, diákotthoni felvételi és/vagy rendszeres szociális ösztöndíj eljárása során pályázókat tájékoztatjuk, hogy a benyújtott kérelmen és az ahhoz mellékelt dokumentumokon szereplő személyes adatokat a hatályos jogszabályok alapján és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679-es rendelete értelmében kezeljük.

Az önként megadott személyes adatokhoz a kérelmek beszedésében, kiértékelésében és az adatok feldolgozásában közreműködő, alábbiakban felsorolt adatkezelők, a Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (KFSZB) által megbízott kérvényszedők és pontozók, a Kollégiumi Igazgatóság részéről kijelölt személyek, valamint a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjának (HKSZK) igazgatója férhet hozzá. A személyes adatokat tartalmazó kérelmek tárolása zárt helyiségben történik, feldolgozásukra írásban és elektronikus úton a jogszerűség, a tisztességes eljárás és az átláthatóság elveinek betartásával kerül sor.

A pályázatokhoz kért személyes adatok körét a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 3. mellékletének I/B. és II/C. pontja; a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 21. §-ának (1)-(4) bekezdése és a rendelet 21.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a Szenátus által jóváhagyott Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat határozza meg.

A kollégiumi, diákotthoni felvételi, valamint a rendszeres szociális ösztöndíj eljárást a felsőoktatási törvény (2011. évi CCIV. tv.) 12.§. (5) bekezdése alapján működő egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (KFSZB) folytatja le a 85/B. és 85/C. §-ban, valamint az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 12.§-ában, 16.§-ában és 21.§-ában foglaltaknak megfelelően.

Az eljárás során megadott személyes adatokat a fent felsorolt, arra illetékes személyek a 2018/19-es tanév végéig használják fel, s a Debreceni Egyetem Iratkezelési Szabályzata (Irattári Terv 10.32-es pontja) értelmében 10 év múlva a csatolt dokumentumokkal együtt törlik. Minden pályázónak hozzáférési joga van a személyes adataihoz, s a kezelés időtartama alatt azokról másolatot kérhet. Az EU 2016/679-es rendeletében foglaltaknak megfelelően kérhető a személyes adatok helyesbítése, törlése, kezelésének korlátozása és minden érintett tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, s joga van a személyes adatok kezelését illetően a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához.

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Fejesné Dr. Varga Zita. Adatkezelők: Pilishegyi Péter, igazgató (pilishegyi.peter@unideb.hu); Dr. Király Sándor, irodavezető (kiraly.sandor@unideb.hu); Juhász Roland, fogyatékosügyi mentor-koordinátor (juhasz.roland@unidebb.hu); Kassa Zoltán, szociális referens (kassa.zoltan@unideb.hu); Borbás József pedagógiai programvezető (borbas.jozsef@unideb.hu)

 

Adatkezelési tájékoztató
a DE Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság által végzett adatkezelésekről

 

1. Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

DE Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság

Székhely: Debrecen
Posta cím: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
E-mail cím: kollegium.szoctam@unideb.hu
Telefonszám: 52/512-900/22240; 52/512-920

 

2. Adatkezelésre vonatkozó jogszabályok

A DE Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (továbbiakban: KFSZB) adatkezelésére az alábbi jogszabályi rendelkezések vonatkoznak:

 • - A személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR).
 • - A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: felsőoktatási törvény).
 • - A felsőoktatási törvény egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet.
 • - A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet
 • - A Debreceni Egyetem Szenátusa által jóváhagyott Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat.

 

3. Az adatkezelő által végzett adatkezelések

3.1. A kollégiumi, diákotthoni felvételi és rendszeres szociális ösztöndíj eljárással összefüggő adatkezelés

3.1.1. Az adatkezelés célja: Kollégiumi, diákotthoni férőhely biztosítása, és/vagy rendszeres szociális ösztöndíj odaítélése

3.1.2. Kezelt adatok köre: Az adatkezelés során az alábbi személyes adatokat kezeljük:

 1. A felsőoktatási törvény 3. mellékletének I/B. és II/C. pontjában felsorolt személyes adatok.
 2. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 21. §-ának (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján szükséges személyes és különleges adatok.
 3. a felsőoktatási törvény egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 36.§-ának 21. pontjában és a 63.§-ában foglalt különleges adatok.

3.1.3. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok esetében: GDPR 6. cikk c) pont,
A különleges adatok esetében: GDPR 9. cikk (2) bekezdés h) pont.

3.1.4. Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a 2018/19-es tanév végéig használjuk fel és a Debreceni Egyetem Iratkezelési Szabályzat (Irattári terv 10.32-es pontja) alapján 10 évig őrizzük.

3.1.5. Hozzáféréssel rendelkezők köre:

 • - Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Fejesné Dr. Varga Zita
 • - Pilishegyi Péter, a Hallgatói Kapcsolatok és Szolgáltatások Központjának (HKSZK) igazgatója (pilishegyi.peter@unideb.hu)
 • - Dr. Király Sándor, irodavezető, Szociális Iroda (kiraly.sandor@unideb.hu)
 • - Juhász Roland, fogyatékosügyi mentor-koordinátor (juhasz.roland@unidebb.hu)
 • - Kassa Zoltán, szociális referens (kassa.zoltan@unideb.hu)
 • - A KFSZB által megbízott kérvényszedők és pontozók
 • - Borbás József pedagógiai programvezető (borbas.jozsef@unideb.hu) és a Kollégiumi Igazgatóság részéről kijelölt személyek

 

4. Az Ön jogai és a joggyakorlásra vonatokozó szabályok

4.1. Tájékoztatáshoz való jog

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön tájékoztatást kérhet a KFSZB által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a KFSZB az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:

 • - milyen személyes adatokat kezelünk Önről;
 • - milyen adatkezelés célokból;
 • - kiknek továbbítjuk a személyes adatokat;
 • - az adatkezelés időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • - az adatkezeléssel összefüggésben Önt megillető jogokról;
 • - a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak címzett panasz benyújtásának jogáról.

4.2. Másolat kéréséhez való jog

A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet a KFSZB által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a KFSZB az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről kezelünk.

4.3. Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikkének megfelelően, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk, pontosítjuk a személyes adatát.

4.4. Törléshez való jog

A 3.4. alpont szerinti adatkezelés esetében a GDPR 17. cikk (1)-(3) bekezdésével összhangban Ön kérheti, hogy töröljük a nyilvánosságra hozott személyes adatokat.

4.5. Korlátozáshoz való jog

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:

 • - ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg a KFSZB ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • - az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • - a KFSZB-nek már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • - amennyiben a tiltakozás jogát gyakorolja, akkor arra az időtartamra korlátozzuk az adatkezelést, amíg a kérelmének jogszerűségét megvizsgáljuk.

Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelem esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást.

A KFSZB az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.

4.6. A joggyakorlás közös szabályai

A KFSZB a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén a KFSZB a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A KFSZB fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a KFSZB meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik

 

5. Az Ön jogérvényesítési lehetőségei

Amennyiben az Ön megítélése szerint a KFSZB adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, akkor a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetve bírósághoz fordulhat.

 

 

KOLLÉGIUMI, DIÁKOTTHONI FELVÉTELI ÉS SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJ IGÉNYLÉS
a 2018/2019. tanévreA Debreceni Egyetem Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság (DE KFSZB) megindította a következő tanévre szóló kollégiumi felvételi és szociális ösztöndíj eljárást.

Nagyon fontos! A kollégiumi és diákotthoni felvételi eljárással egyszerre, azonos kérőlapon lehet a rendszeres szociális ösztöndíjat igényelni, a szükséges igazolásokat egyszer kell benyújtani.

Aki rendszeres szociális ösztöndíjat igényel, függetlenül attól, hogy jelentkezik-e kollégiumba vagy sem, a jelenlegi pályázati kiírásban adja le a kérelmét! Szeptemberben nem lesz külön pályázat meghirdetve a szociális ösztöndíjat igénylők számára.

Figyelem! Szociális juttatásra azok a hallgatók jogosultak, akik nappali tagozatos, államilag támogatott képzési formában vesznek részt, vagy tanulmányaikat államilag támogatott képzési formában kezdték meg, és az adott szakon, szakképzésben a megkezdett félévek száma alapján jogosultak lennének államilag támogatott képzésben való részvételre.

A KÉRVÉNYEK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2018. június 8. 12 óra

A HATÁRIDŐN TÚL BEÉRKEZETT KÉRVÉNYEKET ÉRDEMBEN NEM BÍRÁLJUK EL!

A pályázati lapot ezen honlap Felsőéves kollégiumi felvételi és szociális ösztöndíj igénylés a 2018/2019-es tanévre menüpontjába a Neptun-azonosító és -jelszó segítségével belépve lehet kitölteni. Az elektronikus felület kitöltése és a véglegesítése után a jelentkező által megadott e-mail címre a KFSZB elektronikus levélben küldi meg a kérvényt pdf-formátumban. Azt ki kell nyomtatni, alá kell írni, a szükséges igazolásokkal együtt (amelyek körét sok további hasznos információval együtt a Kitöltési útmutató tartalmazza) az alábbi átvételi pontokon be kell nyújtani 2018. június 4-8. között személyesen vagy meghatalmazott útján.

Kérvények leadási helyeLeadásra jogosult kar(ok)Kérvényszedési időpontok
Böszörményi úti campus (Böszörményi út 138.)
Veres Péter Kollégium GTK HÖK
GTK, MÉKH - K: 10-14 óra;
Sz - CS: 9-16 óra;
P: 8-12 óra
Klinikai campus (Móricz Zsigmond krt. 22.)
Markusovszky Lajos III. Kollégium - Hallgatói Központ
ÁOK, FOK, GYTK, NKH - CS: 8-16 óra;
P: 8-12 óra
Nyíregyházi Kollégium
(Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 58-60.)
EKH - K: 10-14 óra;
Sz - CS: 9-16 óra;
P: 8-12 óra
Központi campus (Egyetem tér 1.)
Kossuth Lajos III. Kollégium 3026-os többcélú terem
BTK, TTK, ZK, Kossuth Lajos Kollégiumok lakói (összes kar)H - K: 10-14 óra;
Sz - CS: 9-16 óra;
P: 8-12 óra
Kassai úti campus (Kassai út 26.)
ÁJK oktatási épület (volt KTK) aula
ÁJK, IK, Campus Hotel lakói (összes kar)H - K: 10-14 óra;
Sz - CS: 9-16 óra;
P: 8-12 óra
MK campus (Ótemető utca 2-4.)
Borsos József Kollégium HÖK iroda
MKH - K: 12-15 óra;
Sz - CS: 10-15 óra;
P: 8-12 óra
GYGYK HÖK iroda
(Hajdúböszörmény, Désány István utca 1-9.)
GYGYKH - K: 10-12 óra;
Sz - CS: 8-14 óra;
P: 8-12 óra

A leadási pontokon kívül az érdeklődők bővebb felvilágosítást kérhetnek az 52/512-920-as számon, vagy az 52/512-900 szám 22240-es mellékén, hétfőtől csütörtökig 9-15 óra, pénteken 9-13 óra között.

A kollégiumba/diákotthonba jelentkezők esetében a pályázat feltétele továbbá 600 Ft eljárási díj befizetése, amelyet a Neptun elektronikus tanulmányi rendszeren keresztül lehet megtenni. A befizetést a kérelem leadásakor ellenőrzik, ezért kérjük, lehetőség szerint a kérelem leadása előtt legalább egy nappal teljesítsék az eljárási díj befizetését. Aki nem fizeti be az eljárási díjat, kizárja magát a kollégiumi felvételi eljárásból! Utólagos befizetésre nincs lehetőség!

Azoknak, akik csak szociális ösztöndíjra pályáznak és kollégiumba/diákotthonba nem jelentkeznek, nem kell eljárási díjat fizetniük.

A 2018/2019-es tanévben felsőbbéves, mesterképzésben (MA, MSc) részt vevő és felsőbbéves doktorandusz hallgatók kérőlapjukat szintén 2018. június 8-ig adják be, jelentkezésük a felsőbbéves hallgatókhoz hasonlóan online formában történik. Azok a hallgatók, akik most jelentkeznek doktori ösztöndíjra, az elsőéves hallgatókkal együtt, augusztusban pályázhatnak, szintén online formában. A mesterképzésre most jelentkező hallgatók eldönthetik, hogy kérőlapjukat 2018. június 8-ig leadva a felsőbbéves eljárásban vesznek részt, vagy a mesterképzésre való felvételük után, az elsőéves hallgatókkal együtt, augusztusban pályáznak. Az elsőéves eljárás során ugyanakkor csak a szociális szempontokat lehet figyelembe venni a kollégiumi felvételi döntéshez. Egyes férőhelytípusokra (pl. egyágyas szobák) az elsőéves eljárás során nem lehet pályázni.

A szakkollégiumok jelenlegi és oda felvett hallgatóinak is le kell adniuk az általános jelentkezési lapot a jelenlegi eljárásban! A szakkollégiumok közzé fogják tenni azok listáját, akik 2018. szeptember 1-től szakkollégisták lesznek. Akik ezeken a listákon nem szerepelnek, a többi hallgatóval azonos feltételekkel vehetnek részt a felvételi eljárásban.

A külföldi állampolgárságú, magyar nemzetiségű és egyben miniszteri ösztöndíjas, debreceni képzési helyen tanulmányokat folytató hallgató (a ZK hallgatói kivételével) csak a ELTE Márton Áron Szakkollégiumba nyújthatja be jelentkezését, az igénylőlapot azonban a Debreceni Egyetem többi hallgatójához hasonlóan ezen a honlapon kell kitöltenie. Figyelem! A szociális ösztöndíjra a miniszteri ösztöndíjas hallgatók is a többi hallgatóval azonos feltételek mellett pályázhatnak, azaz a kérelemben szociális helyzetüket a tájékoztatóban, illetve a szabályzatban említett igazolásokkal igazolniuk kell.

A kollégiumba/diákotthonba jelentkező, illetve szociális ösztöndíjra pályázó, fogyatékossággal élő hallgatóknak is minden szükséges igazolással együtt be kell nyújtaniuk a kérelmet, mivel a kollégiumi felvételhez és a szociális ösztöndíj elnyeréséhez nem elegendő a Debreceni Egyetem fogyatékosügyi mentor-koordinátoránál történt regisztráció!

A Debreceni Egyetem minden kollégiumi elhelyzésre jogosult hallgatója képzési szinttől függetlenül az egyetem bármely kollégiumába kérheti felvételét!

Az eljárás eredményét és az elért pontszámot a közzétételt követően ezen a honlapon lehet majd megtekinteni. A kollégiumba felvett hallgatók a bentlakási feltételeket szintén erről a honlapról tölthetik majd le, válaszborítékot nem kell mellékelniük!

Az igénylőlap és a tájékoztató csak a legfontosabb kitöltési tudnivalókat, illetve a leglényegesebb információkat tartalmazza. A DE Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat, amelyben megtalálható a felvételi eljárás teljes leírása, elérhető a Debreceni Egyetem honlapján: http://www.unideb.hu > Az Egyetem > Szabályzatok menüpont alatt.

Sikeres pályázást kíván a

DE KFSZB

Legfrissebb hírek

koli.unideb.hu © 2006-2017 DE Egyetemi Kollégiumi Felvételi és Szociális Bizottság - 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.